Reglement en gedragsregels

Januari 2014

 1. Het Kampeerverblijfpark is het hele jaar geopend, voor de periode van 1 oktober tot 1 april geldt een beperkt wintergebruik.

 2. Bij aankomst dient iedere recreant/bezoeker zich te melden bij de receptie.

 3. Aanwijzingen en/of beslissingen van de ondernemer/beheerder dienen onverwijld te worden opgevolgd.

 4. De ondernemer/beheerder behoud zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, aan personen de toegang tot het kampeerverblijfpark te ontzeggen.

 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, brand, letsel of ongeval en schade in welke vorm dan ook.

 6. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing, brand, letsel of ongeval en schade in welke vorm dan ook.

 7. Voor auto’s van bezoekers wordt parkeergeld geheven.

 8. Indien er forse tariefswijzigingen worden opgelegd, van welke aard ook, behoudt de ondernemer/beheerder het recht de tarieven te corrigeren.

 9. De maximumsnelheid op het Kampeerverblijfpark bedraagt 5 km. per uur.

 10. Mede recreanten dienen geen overlast te ondervinden van uw activiteiten.

 11. Afval dient in de daarvoor bestemde cocons te worden gedeponeerd, dozen e.d. dienen te worden plat gevouwen.

 12. Grofvuil dient u zelf af te voeren. Het storten van grof vuil wordt beboet met € 200. Bij herhaling volgt onmiddellijke opzegging van het contract en ontzegging van de toegang tot het Kampeerverblijfpark.

 13. Houd de sanitaire ruimtes schoon. Meldt eventuele schade bij de receptie.

 14. Kinderen tot 7 jaar hebben uitsluitend onder begeleiding van een volwassenen toegang tot het toiletgebouw. Sanitaire ruimtes zijn geen speelplaats.

 15. De verantwoording voor de kinderen ligt altijd bij de ouders. Deze kan op geen enkele manier worden overgedragen aan het Kampeerverblijfpark of het personeel.

 16. De openingstijden van de kantine, receptie en verdere voorzieningen worden ter plekke aangegeven en kunnen ieder moment worden gewijzigd.

 17. Het gebruik van (soft)drugs is te allen tijde verboden.

 18. Verbod om de hoofdverblijfplaats of domicilie te hebben op het Kampeerverblijfpark.

 19. Goede zeden, openbare orde en nachtrust dient gerespecteerd te worden.

 20. Op de wegen van het Kampeerverblijfpark geldt een parkeerverbod.

 21. Een chalet, mobile-home dan wel caravan mag nooit ten behoeve van permanent bewonen worden gebruikt.

 22. Verhuur dan wel onderverhuur van een chalet, mobile-home dan wel caravan is ten alle tijden verboden. Mits toestemming van de ondernemer/beheerder.

 23. Recreëren en toegang door derden mag alleen plaatsvinden in de periode van 1 april tot 1 oktober en met medeweten en uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer/beheerder.

 24. Bij recreëren door derden geldt het toeristische tarief. De eigenaar/huurder dient dit vooraf te betalen.

 25. Bij wanbetaling vervalt de (huur)overeenkomst per definitie uiterlijk aan het eind van het seizoen.

 26. Afrastering van de plaats mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer/beheerder.
  Een strook van 50 cm. buiten de afrastering dient door de huurder in goede staat van onderhoud bijgehouden te worden.

 27. Ver- of uitbouwen van het chalet dan wel caravan mag alleen geschieden na schriftelijke toestemming van de ondernemer. Aanvraag en toestemming dienen schriftelijk te geschieden en in overeenstemming te zijn met de Gemeentelijke voorschriften en van de dienst Openluchtrecreatie Verblijven Toerisme Vlaanderen.

 28. Schade aan opstallen, begroeiing en alle overige eigendommen van de ondernemer, alsmede schade ten gevolge van verontreiniging van de bodem zal aan de veroorzaker(s) in rekening worden gebracht.

 29. Het ontsteken van open vuur is verboden.

 30. Chalet dan wel caravan en plaats dienen schoon te zijn en goed onderhouden.

 31. Honden en katten worden beperkt toegestaan. (max. 2 huisdieren). Honden dienen aangelijnd te zijn en buiten het Kampeerverblijfpark te worden uitgelaten. Huisdieren zijn bij de speel- en zwemgelegenheid niet toegestaan.

Wanneer personen zich niet aan deze of meerdere van bovenstaande regels houden, misbruik maken en/of overtreden kan de toegang tot het Kampeerverblijf worden ontzegd en de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Bij weigering dan wel verzet van bovenstaande zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld. En proces-verbaal worden opgemaakt.